Afasi behandling

Afasi behandling utomlands med Enriched Life – snabb återhämtning i varmt klimat! För de flesta patienter med afasi sker en viss spontan återhämtning den första perioden efter stroken. Med riktad träning kan man fortsätta sin återhämtning under en längre period. Forskning har visat att intensiv språklig träning under handledning av logoped kan ge resultat även flera år efter insjuknandet. Dysartri, afasi och röstsvårigheter kan förekomma i kombination eller var för sig och kan alla förbättras med träning hos logoped.

Program – Afasi behandling

Gästerna som reser med Enriched life erbjuds daglig behandlingskontakt med logoped. Vår Afasi behandling utformas individuellt utifrån varje gästs svårigheter, resurser, behov och önskemål. Vid behandlingsperiodens början görs en bedömning av svårigheterna och patient och logoped kommer överens om vad man ska rikta in sig på under perioden.

Finns dokumentation om tidigare bedömningar och behandlingsinsatser från hemorten bör detta tas med. På så sätt kan träningen ska kunna anpassas på bästa sätt. Vår Afasi behandling kan till exempel inriktas på att träna upp de delar av språket som är påverkade, t.ex. ordmobilisering (förmågan att hitta ord) eller skrivförmåga. Behandlingen kan även fokusera på att träna upp andra förmågor till att kompensera för det som är svårt, t.ex. skriva stödord till ett samtal, eller använda kroppsspråk för att öka sin förståelighet. Vid behov erbjuds separata samtal med anhöriga.

Kontakten med logoped syftar också till att skapa en förståelse för tal- och språksvårigheterna hos både den strokedrabbade och anhöriga och/eller assistenter. Logopeden hjälper till att ge råd och hitta strategier för att få kommunikationen i vardagen att fungera så bra som möjligt.

Logopeden ser det också som en viktig uppgift att utrusta både deltagarna och personerna i deras närhet med tillräckliga redskap och kunskaper för att kunna fortsätta rehabiliteringen hemma i vardagen.

afasi behandling

Afasi behandling & rehab med Enriched Life

Vårt rehabiliteringsprogram är framtaget av medicinsk expertis och står under kontroll av vårt rehabiliteringsråd. Vi har bedrivit specialiserad rehabilitering för neurologiska patienter sedan 2011 men har arbetat med klimatvård genom landstinget sedan 1992.

Läs mer om Afasi behandling & Stroke


Ladda ner behandlingsprogram för stroke (pdf)
Länk till Afasiförbundets sida om behandlingsmetoder