För medicinsk personal

Stroke och traumatiska hjärnskador

Enriched Life medicinska koncept

Läs mer i vår broschyr enriched-life-broschyr-2017

Träning
Tillsammans med det multidisciplinära teamet tas den individuella rehabiliteringsplanen fram. Teamet består av logoped, läkare, neuropsykolog, sjukgymnast och sjuksköterska.

Kunskapen om hjärnans läknings- och anpassningsförmåga efter en skada växer snabbt och översätts fortlöpande till allt bättre rehabiliteringsprogram. Det är nu väldokumenterat att intensiv, målinriktad och meningsfull träning kan förbättra funktionen efter en hjärnskada – inte bara tidigt utan även långt senare.

Det finns stöd för att träningseffekten kan förstärkas av vistelse i en miljö som upplevs positiv och stimulerande. Kombinationen av kvalificerat rehabiliteringsmedicinskt kunnande och en berikande miljö utgör därför ett värdefullt komplement till den sjukhusbaserade, tidiga rehabiliteringen efter en förvärvad hjärnskada.

Det finns idag evidens för att funktionell träning efter stroke kan ge förbättrad styrka och funktion. Bättre resultat uppnås om träningen är mer intensiv, sannolikt för att upprepning av vissa rörelser hjälper hjärnans nätverk att reorganiseras efter en skada.

Hög ålder inget hinder
Hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men tempot kan behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre för äldre. Individuellt utformad intensiv träning med specifika uppgifter är viktigt för återhämtningen av nedsatta funktioner.

I träningen ingår olika gruppbehandlingsmoment som till exempel minnesträning, information om förebyggande åtgärder, motivation för rökstopp, viktminskning, blodtryckskontroll och minskning av alkoholintag. Diskussioner och information kring livsstilsförändringar sker också i grupp.

Säkerhet
Våra gästers trygghet och säkerhet kommer alltid i första rummet. Vi kvalitetssäkrar verksamheten med internationella kvalitetsledningssystem. Medicinsk service erbjuds 24 timmar om dygnet.

Avslut och Uppföljning
Vid vistelsens slut kommer de uppsatta målen att följas upp. Hur långt har gästen kommit i sin rehabilitering och vad skall följas upp efter hemkomsten? Ett fortsatt träningsschema upprättas och översänds via gästen till en lämplig samarbetspartner nära hemmet. Gästen får på så sätt hjälp att upprätthålla de uppnådda resultaten.

Verksamhetsutveckling
Enriched Life kommer att följa upp och utvärdera verksamheten kontinuerligt, vilket ger möjlighet till ständig utveckling av enskilda moment och hela konceptet.  Rehabiliteringskonceptet skall ständigt vidareutvecklas genom ny forskning för att kunna erbjuda gästerna ”state of the art” rehabilitering.

Intagningskriterier och kriterier för avslag
Vanliga orsaker till behov av neurorehabilitering utanför akutsjukhuset; resttillstånd efter propp eller blödning i hjärnans blodkärl. yttre våld mot huvudet, infektioner eller efter hjärtstillestånd med syrebrist.

Skäl till avslag: vegetativt tillstånd eller liknande svår störning av medvetandet, svår konfusion eller beteendestörning, som medför risk att utsätta sig själv eller andra gäster för säkerhetsrisker.

Om Enriched Life

Enriched Life’s verksamhet bygger på rehabilitering i en berikande miljö (enriched environment).  Konceptet har arbetats fram i samarbete med ledande medicinsk expertis på Karolinska Institutet/Danderyds Sjukhus.

Enriched Life är en verksamhet inom Health & Care. Health & Care har arrangerat rehabilitering utomlands för reumatiker och neurologpatienter sedan 1992 på olika platser såsom Israel, Tunisien och numera Spanien.

Det är framför allt landstingen som har skickat patienter på rehabilitering. Det är genom denna erfarenhet såsom idén om Enriched Life uppstod och konceptet har utvecklats sedan 2007 med bland annat Danderyds Sjukhus/KI som samarbetspartner.

boll1

Inflammatoriska ledsjukdomar

På Reuma Sol arbetar svenska och norska sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.  Vi bedriver en aktiv rehabilitering i enlighet med gällande riktlinjer inom svensk och norsk sjukvård.  Våra huvudägare är Norska Reumatikerförbundet och de patienter som vanligtvis kommer till oss är reumatiker.

Vi tar även emot folk från annan diagnosgrupp till Reuma Sol. Reumatikerna trivs som regel bra i vårt varma klimat. Vetenskapliga studier visar att klimatvård är både mer effektiv, sitter i längre och är billigare än den vård som erbjuds hemma.

Vi önskar att de patienter som kommer är självgående eftersom vi har ingen egen omsorgspersonal inom området. Patienterna skrivs in och behandlas av ett tvärvetenskapligt team bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska. I vissa fall finns även läkare på plats.

Mitt i behandlingsperioden görs en utvärdering och inför hemresa tas ett slutgiltigt funktionsstatus och epikriser upprättas av hela teamet.

Önskar du ta del av Reuma Sols Coreset eller har andra frågor angående behandlingsupplägg så går det bra att kontakta oss direkt. Det finns alltid tillgång till medicinsk personal dygnet runt genom ett joursystem.