MS behandling

MS behandling med Enriched Life innebär en intensiv och kort rehabiliteringsperiod med både möjligheter och begränsningar. De viktigaste möjligheterna bygger på att deltagaren får tillgång till ett specialiserat multiprofessionellt team.
Teamet inleder med en noggrann kartläggning av resurser och begränsningar, och kan skräddarsy varje deltagares individuella program utifrån dennes målformuleringar. De olika rehabiliteringsmomenten kan inkludera såväl individuella och gruppbaserade aktiviteter. Deltagaren för MS behandling erbjuds möjligheter att interagera med andra i liknande situation, något som erfarenhetsmässigt är mycket uppskattat och i sig terapeutiskt.

Begränsningarna utgörs av att många rehabiliteringsmoment måste tränas över längre tid för att uppnå maximal nyttoeffekt.  Mot bakgrund av detta är det viktigt att deltagaren genomför programmet med realistiska förväntningar. Dessutom ska rehabiliteringsperioden inte bara ses som terapeutisk,
utan även som pedagogisk, vilket innebär att deltagaren under perioden får redskap att använda även efter avslutat program.

MS behandling i varmt klimat

En specifik fördel med det aktuella rehabiliteringsprogrammet är att det bedrivs i ett behagligt klimat och inom en anläggning som även omfattar spa-faciliteter och möjlighet till bassängträning. Miljöombytet har i sig en positiv effekt på välbefinnandet, och den behagliga miljön underlättar vila och avkoppling, vilket för många personer med MS är nödvändiga inslag i schemat för att orka tillgodogöra sig rehabiliteringsprogrammet.

Liksom inom andra rehabiliteringskoncept är det vetenskapliga evidensläget mindre robust än vad man kunde önska. Dock finns ett flertal studier som talar för rehabiliteringens stora värde vid kroniska sjukdomar, och även grundvalen ”beprövad erfarenhet” av över 20 års arbete med MS behandling tjänar som utgångspunkt för föreliggande program.

MS drabbar övervägande vit substans i centrala nervsystemet, dvs. såväl i hjärnan som i ryggmärgen. Redan denna vida utbredning indikerar att funktionsstörningarna vid MS kan vara mycket varierande. Vanliga symtom är känselstörning, koordinationsproblem och motorikstörningar inklusive spasticitet (en onormal ofrivillig ökad muskelspänning). Ett intakt centralt nervsystem är också en förutsättning för normal funktionsförmåga i alla kroppens organsystem, vilket förklarar de många ytterligare symtom som ofta kan förekomma, t.ex. täta trängningar till vattenkastning, inkontinens, sexualfunktionsstörningar, fatigue (onormal trötthet), kognitiva problem, nedstämdhet m.m. Konceptuellt bör problemfloran vid MS betraktas som ett isberg, där enkelt observerbara symtom som förlamningar och balansproblem endast utgör den synliga uppstickande ”toppen”. Merparten av problemen – ofta de subjektivt mest besvärande – är dolda för omvärlden. En seriös högkvalitativ multimodal rehabilitering vid MS måste därför innefatta en aktiv, bred kartläggning av samtliga problem, och en prioritering att fokusera på de mest subjektivt besvärande, liksom på de mest objektivt funktionsnedsättande, symtomen.

Träningsprogram MS behandling

Enriched Life träningsprogram för MS