NeuroOptimas/Health & Care of Scandinavia ABs behandling av personuppgifter

NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB är enligt EU:s Dataskyddsförordning och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Insamling av personuppgifter
Personuppgifter insamlas genom att personer tar kontakt med oss via telefon, brev och e-post eller via vår webbplats genom kontaktformulär alternativt genom anmälan till vårt nyhetsbrev.

För prenumeranter som anmäler sig till vårt nyhetsbrev samlar vi in förnamn och e-postadress till ett separat register. Det går att säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev när som helst genom att klicka på en länk längst ner i ett nyhetsbrev eller genom att kontakta oss.

På webbplatsen använder vi så kallade cookies (kakor) för statistiska ändamål och för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

I samband med intervjuer inför rehabiliteringsprogram och under rehabiliteringsprogram insamlas medicinska uppgifter som vi sparar i vårt journalsystem.

För att kunna kontakta dem som ska delta eller har deltagit i något av våra program samlar vi in och sparar övriga personuppgifter i ett adressregister.

Inför eventuell bildtagning/filminspelning under rehabiliteringsprogram insamlas formulär för bildvisningstillstånd, vilka sparas i separat register. I formulären för bildvisningstillstånd godkänner de deltagare, som så önskar, sin medverkan på bild/i film.

Personuppgifter lämnas regelmässigt till de anläggningar på vilka vi har valt att genomföra våra program. Personuppgifter lämnas för bokning av rum och för hjälpmedelsintervju (namn och telefonnummer), varvid anläggningen får denna information innan programstart. Efter programmets avslut tas uppgifterna bort.

Ändamål och legala grunder
NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal med våra programdeltagare (kunder) och för att följa aktuell lagstiftning.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB för marknadsföringsändamål och för att upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om våra program. Medverkan med personuppgifter på bild, i film eller i text sker endast efter överenskommelse med deltagare och medföljande.

För statistiska ändamål som är av företagets intresse tillämpas pseudonymisering (avpersonifiering) och uppgiftsminimering vid behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Rättigheter
Kund har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB .

Kund kan även begära rättelse av uppgifter den anser vara felaktiga.

Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter och rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via brev, telefon och eller e-post har rätt att när som helst meddela NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB som då upphör med detta.

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Sparande och gallring av personuppgifter

NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Personuppgifter från personer som är intresserade av att deltaga i rehabiliteringsprogram, men som inte genomför någon intervju, sparas i 3 månader.

Personuppgifter från personer som genomför en intervju och söker förhandsbesked hos Försäkringskassan, sparas så länge ärendet är under behandling.

Våra medicinska journaler och övriga personuppgifter från personer som deltager i program sparas i 10 år för att följa Patientdatalagen. Då man som deltagare har 10 år på sig att ansöka om ersättning från Försäkringskassan för deltagande i program utomlands, måste sådana handlingar sparas i 10 år även av detta skäl.

För fakturor som sparas för bokföringsändamål är den gällande lagstiftningen 7 år.

Vid en eventuell utredning eller tvist sparas uppgifterna så länge ärendet är öppet.

När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifterna raderas de permanent.

Bildvisningstillstånd bevaras tillsvidare om inte deltagare, anhörig, assistent eller anställd tar tillbaka sitt medgivande.

Datasäkerhet
Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en hög säkerhetsnivå.

Kontakter
Personuppgiftsansvarig är bolagets VD på NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB. Vid frågor eller begäran om registerutdrag kontakta kundservice på telefon 040-400 950 eller kundservice@neurooptima.com.

Giltig fr.o.m. 2018-05-25 | NeuroOptima Forsk Rehab AB och Health & Care of Scandinavia AB