Stroke rehabilitering

Efter en stroke är det viktigt att snabbt komma igång med stroke rehabilitering för att träna de funktioner som tidigare varit självklara. Det kan vara fysiska förmågor som behöver tränas men även kognitiva färdigheter som minne, problemlösning och läsförståelse.

Läs mer om vår stroke rehabilitering på vår nya hemsida

”Rehabprogrammet bygger på en helhetssyn där den intensiva träningen tillsammans med miljön, stimulerande upplevelser och social samvaron ger förutsättningar för ett optimalt resultat”

Sammanfattningen av Enriched Lifes rehabiliteringskoncept

Program – rehabilitering av stroke

Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliteringsupplevelse. Rehabiliteringsprogrammet är utarbetat av medicinsk expertis och utvecklas kontinuerligt av vårt rehabiliteringsråd. Behandlingarna anpassas efter varje enskild deltagares behov och målsättning. Behandlingskonceptet innehåller individuella träningspass, gruppträning samt intressanta föreläsningar i en stimulerande miljö.

Strokerehab byggt på ett holistiskt tänkande

Programmet bygger på ett holistiskt tänkande där den kvalificerade och intensiva träningen tillsammans med sol, värme, medelhavsmat och social samvaro ger goda förutsättningar för ett bra resultat av rehabiliteringen.
Kunskapen om hjärnans läknings- och anpassningsförmåga efter skada växer snabbt och översätts fortlöpande till allt bättre rehabiliteringsprogram. Det är nu väldokumenterat att intensiv, målinriktad och meningsfull träning kan förbättra funktionen efter hjärnskada – inte bara tidigt utan också långt senare. Modern forskning visar på att bäst resultat uppnås om träningen är mer intensiv. Detta beror sannolikt på att det krävs intensiv upprepning för att driva den reorganisation av hjärnans nätverk som antas ligga bakom de goda effekterna av rehabilitering. Det finns god evidens för att träningen bör vara individuellt utformad.

Broschyr, prislista och anmälningsblankett- Aldea 2017

Hög ålder inget hinder för rehabilitering

Modern forskning visar att även äldre personer har nytta av rehabilitering. Hög ålder behöver inte alls betyda att återhämtningsförmågan är sämre än hos yngre. Däremot kan tempot behöva vara lägre.

Rehabilitering i en berikande miljö

Det finns stöd i forskningen för att träningseffekten kan förstärkas av vistelse i en miljö som upplevs positiv och stimulerande. Kombinationen av kvalificerat rehabiliteringsmedicinskt kunnande och stimulerande miljö utgör därför ett värdefullt komplement till den sjukhusbaserade rehabiliteringen.

Stroke rehabilitering utomlands i varmt klimatFakta om stroke

Stroke är samlingsnamnet på tre olika sjukdomstillstånd i hjärnan. Närmare 85 procent av alla som insjuknar i stroke har fått en propp. Det innebär att ett blodkärl blivit så trångt att blodet upp till hjärnan inte kan passera. Istället klumpar blodplättarna ihop sig och sätter sig, precis som namnet antyder, som en propp. Cirka 10 procent av alla strokefall beror istället på en, så kallad, intrakraniell blödning, vilket är en blödning inne i hjärnan.
Ytterligare en liten grupp på 5 procent av alla strokefall orsakas av ett pulsåderbråck i hjärnan. Tillståndet kallas subarachnoidalblödning och uppstår när bråcket brister och det blir en blödning. Ofta beror det på en utbuktning eller försvagning i en eller flera av hjärnans artärer.

Även hos patienter som fått mindre skador finns det ofta kvarstående problem. Det kan vara besvär med finmotoriken, smärtor och balansrubbningar. Det är heller inte ovanligt med trötthet, minnesstörningar, bristande uppmärksamhet och problem med orienteringsförmågan vilket kan kräva ytterligare rehabilitering.

Mer information om stroke finns på Strokeförbundets webbsida: www.strokeforbundet.se

REHABILITERING VID STROKE OCH TRAUMATISKA HJÄRNSKADOR

Hjärnan är formbar

Efter en stroke eller en traumatisk hjärnskada är det viktigt att snabbt komma igång med stroke rehabilitering för att träna de funktioner som tidigare varit självklara. Det kan vara fysiska förmågor som behöver tränas men även kognitiva färdigheter som minne, problemlösning och läsförståelse.

Kunskapen om hjärnans läknings-och anpassningsförmåga efter en skada blir hela tiden allt bättre. Idag vet man att hjärnan är formbar och har en fantastisk förmåga att reparera sig själv och kompensera för skadade funktioner. Det är också väldokumenterat att intensiv målinriktad träning kan förbättra nedsatta funktioner även långt efter en hjärnskada.

Individuell träning

Enriched Life anpassar alltid rehabiliteringsprogrammet utifrån våra gästers individuella behov och önskemål. Det innebär att du under samtliga behandlingsdagar kommer att träna såväl individuellt som i grupp med våra fysioterapeuter. Du har också möjlighet till individuell träning med logoped samtliga behandlingsdagar. Vi har svensk neuropsykolog med under en del av rehabiliteringsvistelsen. Vi erbjuder Cogmed evidensbaserade arbetsminnesträning till våra deltagare.

På anläggningen i Spanien tränar vi mycket intensivt under hela veckan. Men det är inte bara kroppen som ska ha sitt. Att må bra i själen är minst lika viktigt för tillfrisknandet. Därför anordnar vi under vistelsen gemensamma utflykter och intressanta föreläsningar. Vi njuter av god mat, trevligt sällskap, värme och sol. Våra gäster har även tillgång till hotellets SPA- och badanläggning liksom till träningsmaskinerna i gymmet.

Afasi

Fakta om afasi

Afasi är en språkstörning som kan uppstå efter en hjärnskada, oftast stroke. Tillståndet innebär att man får svårt att tala, skriva och att förstå det man hör och läser. Man kan också få problem med att räkna och känna igen siffror. I Sverige får ungefär 12 000 personer varje år afasi av olika svårighetsgrad. Cirka 35 % av dem som drabbas är yngre än 65 år. Vid afasi är det för det mesta vänster hjärnhalva som skadats.

För att kunna kommunicera med andra i vår omgivning behöver vi språket. Personer som har afasi blir därför ofta frustrerade eftersom de har svårt att sätta ord på sina tankar och bilda meningar så att andra förstår.

När en familjemedlem får afasi påverkas livet även för de närstående. Det kan till exempel bli svårare att fatta gemensamma beslut när man inte längre kan resonera med varandra som tidigare.

En person med afasi har oftast normal tankeverksamhet, men har i olika grad svårt att komma på orden, formulera meningar i tal och/eller skrift, läsa en text samt att förstå långa och krångliga meningar, allt sådant som tidigare var självklart.
I vardagen kan det betyda att man svarar ja när man menar nej eller tvärtom. Det kan också vara svårt att hjälpa barnen med läxorna och att förstå läkarordinationer vilket kan leda till att man tar fel läkemedel. Det är heller inte helt ovanligt att skriva fel siffror.

För de flesta afasipatienter sker en viss spontan återhämtning den första perioden efter stroken, men med riktad träning kan man fortsätta sin återhämtning under en längre period. Forskning har visat att intensiv språklig träning under handledning av logoped kan ge resultat även flera år efter insjuknandet. Dysartri, afasi och röstsvårigheter kan förekomma i kombination eller var för sig och kan alla förbättras med träning hos logoped.

Vårt behandlingsprogram för deltagare med logopedbehov

Gästerna som reser med Enriched life erbjuds daglig behandlingskontakt med logoped. Behandlingen utformas individuellt utifrån varje gästs svårigheter, resurser, behov och önskemål. Vid behandlingsperiodens början görs en bedömning av svårigheterna och patient och logoped kommer överens om vad man ska rikta in sig på under perioden.
Finns dokumentation om tidigare bedömningar och behandlingsinsatser från hemorten bör detta tas med, för att träningen ska kunna anpassas på bästa sätt. Behandlingen kan till exempel inriktas på att träna upp de delar av språket som är påverkade, t.ex. ordmobilisering (förmågan att hitta ord) eller skrivförmåga, eller på att träna upp andra förmågor till att kompensera för det som är svårt, t.ex. skriva stödord till ett samtal, eller använda kroppsspråk för att öka sin förståelighet. Vid behov erbjuds separata samtal med anhöriga.

Kontakten med logoped syftar också till att skapa en förståelse för tal- och språksvårigheterna hos både den strokedrabbade och anhöriga och/eller assistenter. Logopeden hjälper till att ge råd och hitta strategier för att få kommunikationen i vardagen att fungera så bra som möjligt.
Logopeden ser det också som en viktig uppgift att utrusta både deltagarna och personerna i deras närhet med tillräckliga redskap och kunskaper för att kunna fortsätta rehabiliteringen hemma i vardagen.

Att vara medföljande

På Enriched Lifes anläggningar är du varmt välkommen som medföljande. Vi vet att du fyller en viktig roll i din partners, familjemedlems, klients eller väns rehabilitering. Som medföljande har du möjlighet att prata både med våra fysioterapeuter, neuropsykologer och logopeder om träning och annat som berör din närståendes skada. Vi ser vistelsen som ett utmärkt utbildningstillfälle. Självklart är tanken att även du ska njuta av utflykter i omgivningarna, klimatet och den goda maten. Här träffar du också andra medföljande med liknande upplevelser. Av erfarenhet vet vi att det brukar byggas upp informella nätverk under vistelsen som håller i sig även efter att man kommit hem.